Lêsbefoardering - Leeuwarden City of Literature

(Funksjoneel) analfabetisme en ûntlêzing is in fiks (lanlik) probleem. Yn Fryslân is dêrneist in soad omtinken foar meartaligens.

Meartaligens draacht by oan in grutter taalbewustwêzen, persoanlike identiteitsûntwikkeling en iepenheid nei oare talen en kultueren. Op dit stuit binne der yn ús provinsje al in protte inisjativen om alfabetisme, meartaligens en ynteresse foar lêzen te befoarderjen. Ljouwert UNESCO City of Literature hat dy inisjativen yn kaart brocht en start in (oanfoljend en ferbinend) Frysk-ynternasjonaal projekt op. Foar lêsbefoardering en meartalich alfabetisme en mei literatuer as útgongspunt.

It lêzen fan boeken en it besykjen fan literêre aktiviteiten wurdt daliks al stimulearre: as Ljouwert UNESCO City of Literature diele wy sintraal literêre aktiviteiten, sadat de sichtberheid fergrutte wurdt.

Jan Gaasenbeek oer it diene ûndersyk: