Yn oanrin nei de útrikking fan de Gysbert Japicxpriis 2023 op sneon 14 oktober organisearret Tresoar – yn gearwurking mei Explore the North, Leeuwarden City of Literature en de Moanne – in wike fol literêre aktiviteiten, foar jong & âld.

Sa organisearje De Moanne, Explore the North en Ljouwert UNESCO City of Literature op 10 oktober de presintaasje Nei Japicx.

Op 12 oktober organisearje De Culturele Apotheek, Tresoar en Ljouwert UNESCO City of Literature in gearkomste om mei-inoar te lêzen.

Sjoch foar it folsleine programma op: