20.00-22.00 oere
Leeuwarden
lêsklup • lêzing • Nederlands • Hollânsk Spraakmakende boeken
25 jannewaris - 05 febrewaris 2023
voorlezen • leescampagne • meertalig Nationale Voorleesdagen
26 jannewaris - 01 febrewaris 2023
Yn Flaanderen en Nederlân
leescampagne • lêskampanje • meartalich • meertalig Poëzieweek
29 jannewaris 2023 15:00-17:00 oere
Tresoar, Ljouwert
foardracht • Frysk Poëzieweek: Fryske gedichtemiddei mei de nije blomlêzing fan Tsead Bruinja en muzyk fan Hiske Oosterwijk
29 jannewaris 2023 16:00 oere
Westerkerk, Ljouwert
presentatie • presintaasje • meartalich • meertalig Poëzieweek: Einpresintaasje Jonge Schrijvers
29 jannewaris 2023 15:30 uur
Podium Gorter, Balk
voordracht • optreden • Nederlands Poëzieweek: 'Kom zijn liefste' over Herman Gorter
29 jannewaris 2023 15:30 uur
Kanselarij, Leeuwarden
optreden • Nederlands Poëzieweek: Wervelwinden en ademruimtes
01 febrewaris 2023 19:45-22:00 uur
dbieb, Stiens
gesprek • meertalig Poëzieweek: Poëzieavond over vriendschap
10 febrewaris 2023 20:00 oere
Kafee De Bogt fen Guné, Frjentsjer
foardracht • Frysk BoekWinterBoek-ferhalejûn
11 maart - 19 maart 2023
leescampagne • Frysk • Nederlands Boekenweek: Ik ben alles
15 maart 2023 20:00-21:30 uur
dbieb, Stiens
gesprek • lêzing • Nederlands Boekenweek: Thomas Sijtsma - Verloren oorlogskind
15 maart 2023 19:30-21:15 uur
dbieb, Burgum
lêzing • Hollânsk Boekenweek: Arthur Japin
18 maart 2023
dbieb, Ljouwert
lêzing • Nederlands Boekenweek: Literêre jûn mei Lize Spit en Elske Schotanus