07 maaie - 14 augustus 2022 troch de wike 19:30 oere, wykeins 15:30 oere
op paradyslike plakken yn hiel Fryslân
foardracht • optreden • meartalich Utsteld gelok