De Academie van Franeker organisearret in grut evenemint om it wurk fan Gysbert Japicxpriis-winner Eppie Dam (1953) hinne.

Op it programma û.o. de presintaasje fan Dams autobiografy yn fersfoarm, de premjêre fan in FryslânDOK oer de skriuwer en de troch Dam nei it Frysk oersetten nûmers fan Joni Mitchell, songen troch Inèz Timmer. Op 10 novimber is it Frysk Rekwiëm Wylst de wrâld fan wille skatteret te hearren, skreaun troch Eppie Dam en op muzyk set troch Jan de Jong.

Tekening Eppie Dam: Gerrit Terpstra. Kolleksje Tresoar, Ljouwert. Foto: Haye Bijlsma

Nei de webside →