23 maart 2023 15.00-17.30 oere
netwurkgearkomste • meartalich Lettertreffen
18 maart 2023
dbieb, Ljouwert
lêzing • Nederlands Boekenweek: Literêre jûn mei Lize Spit en Elske Schotanus
15 maart 20:00-22:00 uur
Museum Belvédère, Oranjewoud
lêzing • Nederlands SLAH: Anita Terpstra
16 maart 2023 13:30-16:00 oere
Tresoar, Ljouwert
lêsadvys • Frysk • Nederlands Ynrinsprekoere De Culturele Apotheek: Boeken op resept
16 maart 2023 12:30-13:30 oere
Tresoar, Ljouwert
lêzing • Hollânsk • Nederlands Lunchlêzing Mira Feticu: Liefdesverklaring aan de Nederlandse taal
11 maart - 19 maart 2023
leescampagne • Fries • Frysk • Nederlands Boekenweek: Ik ben alles
07 maart 2023 18:45-21:45 oere
Tresoar, Ljouwert
oplieding • Frysk Proefles Skriuwersfakskoalle
25 febrewaris 2023 doar iepen 19:30, oanfang 20:00 oere
Huiskamertheater De Wier Koarnjum
foardracht • optreden • Frysk Winterjûnenocht - literêre jûn mei Sjoerd Bottema
21 febrewaris 2023 20:00 oere
Slieker Film, Ljouwert
UNESCO Dei fan de Memmetaal: film An Cailín Ciúin
21 febrewaris 2023 20:00 oere
Biblioteek, Frjentsjer
priisútrikking • meartalich UNESCO Dei fan de Memmetaal: útrikking Taalpriis Waadhoeke
18 febrewaris 2023
Tresoar, Ljouwert
merk • Frysk Fryske boekemerk
18 febrewaris - 05 maart 2023
TV • Frysk FryslânDOK: Rûzje wyn | Tsead Bruinja, Nynke Laverman en Elmar Kuiper
11 febrewaris 2023 19:30 oere
Forum, Grins
festival • Hollânsk Noordwoord: Het Grote Gebeuren
10 febrewaris 2023 20:00 oere
Kafee De Bogt fen Guné, Frjentsjer
foardracht • voordracht • Frysk BoekWinterBoek-ferhalejûn
01 febrewaris 2023 19:45-22:00 uur
dbieb, Stiens
gesprek • meertalig Poëzieweek: Poëzieavond over vriendschap
29 jannewaris 2023 15:30 uur
Podium Gorter, Balk
optreden • voordracht • Nederlands Poëzieweek: 'Kom zijn liefste' over Herman Gorter
29 jannewaris 2023 15:30 uur
Kanselarij, Leeuwarden
optreden • Nederlands Poëzieweek: Wervelwinden en ademruimtes
29 jannewaris 2023 15:00-17:00 oere
Tresoar, Ljouwert
foardracht • Frysk Poëzieweek: Fryske gedichtemiddei mei de nije blomlêzing fan Tsead Bruinja en muzyk fan Hiske Oosterwijk
29 jannewaris 2023 16:00 oere
Westerkerk, Ljouwert
presentatie • presintaasje • meartalich • meertalig Poëzieweek: Einpresintaasje Jonge Schrijvers
27 jannewaris 2023 17:00 uur
Van der Velde Boeken, Harlingen
voordracht • Nederlands Poëzieweek: Gedichtendag met Dien L. de Boer