Yn dizze lunchlêzing fertelt Joke J. Hermsen oer har nije boek ‘Onder een andere hemel’, in filosofysk memoir oer ûnwennigens en de langst nei de fierte.