Op de tsiende edysje fan Explore the North Festival wurdt it ferhaal fan de hazze servearre út de mûle fan de hazze sels.

Der klinkt wat earne oars fuortstimd of oerstimd wurdt, ferfongen, gearfette of misbegrepen. By dit festival komst op de sêftste en de lûdste plakken fan Ljouwert. Op Explore the North kinst dingen ûndersteboppe hâlde, wyltst altyd tocht hiest dat dat net mocht.

Foto: Marc de Fotograaf

Nei de webside →