28 September - 17 May 2023 20.00-22.00 uur
leesclub • lezing • Nederlands Spraakmakende boeken - Remarkable books
25 January - 05 February 2023
leescampagne • voorlezen • meertalig Nationale Voorleesdagen
26 January - 01 February 2023
leescampagne • reading campaign • meertalig • multilingual Poëzieweek (Poetry Week)
29 January 2023 15:00-17:00 oere
Tresoar, Ljouwert
foardracht • Frysk Poëzieweek: Fryske gedichtemiddei mei de nije blomlêzing fan Tsead Bruinja en muzyk fan Hiske Oosterwijk
29 January 2023 16:00 uur
Westerkerk, Leeuwarden
presentatie • meertalig Poëzieweek: Eindpresentatie Jonge Schrijvers
01 February 2023 19:45-22:00 uur
dbieb, Stiens
gesprek • meertalig Poëzieweek: Poëzieavond over vriendschap
11 March - 19 March 2023
reading campaign • Frisian • Nederlands Boekenweek: Ik ben alles
15 March 2023 20:00-21:30 uur
dbieb, Stiens
gesprek • lezing • Nederlands Boekenweek: Thomas Sijtsma - Verloren oorlogskind
18 March 2023
dbieb, Ljouwert
lezing • Nederlands Boekenweek: Literêre jûn mei Lize Spit en Elske Schotanus