Tidens Nederland Leest fan 1 oant en mei 30 novimber kin hiel Nederlân itselde boek lêze. Leden fan de bibleteek kinne dêr in fergees eksimplaar ophelje. Dit jier is it ‘Mevrouw mijn moeder’ fan Yvonne Keuls, in leafdefol monumint foar har bysûndere mem.