De Afûk organisearret ek dit jier wer de Lês-mar-foar-wiken. Oeral yn Fryslân wurdt dan foarlêzen: op de berne-opfang, by gastâlden en op skoallen. Der ferskine nije boekjes fan Tomke en Keimpe de Krokodil en in spesjale edysje fan it tydskrift heit&mem.

foto: Hoge Noorden, Jaap Schaaf