Profesjonalisearring - Leeuwarden City of Literature

It Creative Writing Programme jout skriuwers de mooglikheid om harren yn ferskillende sjenres en op ferskillende nivo’s te ûntwikkeljen.

It programma is bedoeld om in aktyf skriuwklimaat te stimulearjen en om talintfolle skriuwers de gelegenheid te jaan om harren fierder te profesjonalisearjen. Literêr oersetten en nauwe gearwurkingen tusken skriuwers en oersetters wurde in essinsjeel ûnderdiel fan it skriuwersprogramma. Foar it programma wurde de krêften ferienige fan û.m. Productiehuis Explore the North, Tryater, Meeuw Jonge Schrijvers, New Noardic Wave, Iepen Up, Dichter bij Leeuwarden, Afûk en Tresoar. Yn it ramt fan kennisdieling en meartaligens behelje wy it netwurk fan City of Literature yn it jaan fan gastlessen, masterclasses en oersetworkshops.