Dyn literêre talint ûntwikkelje? Dan bist wolkom by de Skriuwersfakskoalle, in gearwurking fan Ljouwert UNESCO City of Literature, Tresoar en de Schrijversvakschool. Op woansdei 25 septimber set it lesblok Skriuwtechniken A wer útein by Tresoar yn Ljouwert. Op woansdei 11 septimber is der in fergees tagonklike yntroduksjeles. 

Yn it lesblok Skriuwtechniken A komst yn ’e kunde mei de eigen skriuwstyl, learst om te eksperimintearjen, om te doaren, om it Frysk as skriuwtaal te brûken. Elkenien kin meidwaan oan de lessen Skriuwtechniken A, om út te probearjen of it skriuwen en de Skriuwersfakskoalle echt wat foar dy is. 

De Skriuwersfakskoalle is in mearjierrige oplieding en wurket mei in fêst kurrikulum: nei it lesblok Skriuwtechniken A is it mooglik Skriuwtechniken B te folgjen. Dêrnei kinst, nei talitting, trochstreame nei it folgjende lesjier mei fakken as Proaza, Essay of Poëzij. Op de Skriuwersfakskoalle krigest les fan skriuwers en learst fan inoar. Praatst oer de tekst, it skriuwen, en learst inoar op goede wize kommentaar te jaan. Bist part fan de kultuer fan de skoalle. 

De 12 lessen* fan de kursus Skriuwtechniken A binne fan 25 septimber ôf op woansdeitejûn fan 18:45 oant 21:45 oere by Tresoar yn Ljouwert. It lesjild foar Skriuwtechniken A is 540 euro. Krigest les fan Arjan Hut.

Op woansdei 11 septimber fan 19:00 oant 21:30 oere is der in fergees tagonklike yntroduksjeles Skriuwtechniken A by Tresoar yn Ljouwert. Oanmelde foar de yntroduksjeles kin troch in e-mail te stjoeren nei kantoor@svsgroningen.nl. Wolst earst mear ynformaasje? Mail nei info@leeuwardencityofliterature.nl. 

*Lesdata (ûnder foarbehâld):

  • Skriuwtechniken A: woansdeitejûn 25 septimber, 2, 16 en 23 oktober; 6, 20 en 27 novimber; 11 en 18 desimber 2024; 8, 22 en 29 jannewaris 2025
    Foar wa’t A folge hat:
  • Skriuwtechniken B: woansdeitejûn 25 septimber, 2, 16 en 23 oktober; 6, 20 en 27 novimber; 11 en 18 desimber 2024; 8, 22 en 29 jannewaris 2025
    Foar wa’t A en B folge hat:
  • Proaza 1: 25 septimber; 2, 16 en 23 oktober; 6, 20 en 27 novimber; 11 en 18 desimber 2024; 8 jannewaris 2025.

It ynskriuwen foar de lesblokken is ynkoarten wer mooglik. Ynskriuwe foar de yntroduksjeles op 11 septimber kin troch in e-mail te stjoeren nei kantoor@svsgroningen.nl.

De yntroduksjeles dy’t pland wie op woansdei 10 july giet net troch, om’t der te min oanmeldingen wienen. De yntroduksjeles op woansdei 11 septimber giet troch as der genôch oanmeldingen binne, dus meld dy oan ast fan doel bist te kommen.

Foto: Natalia Balanina