Sprekende stenen - Leeuwarden City of Literature

Sprekende stenen is in literatuerprojekt oer iensumens, dat ûnderdiel is fan it programma Over de drempel fan de gemeente Ljouwert.

Hoe rûkt, klinkt en fielt iensumens? Sprekende stenen wol mei ferhalen iensumens sintúchlik en dêrtroch taastber meitsje. Fiif skriuwers binne yn petear west mei minsken dy’t om ferskillende oarsaken yn oanrekking kommen binne mei iensumens. Dat hat in tal ynnimmende ferhalen opsmiten. Dizze kinst beharkje yn it sintrum fan Ljouwert, tusken de minsken yn, want iensumens heart nammentlik by de minske, by minsk-wêzen.

Mei dyn mobile tillefoan ûntdekst fia in online plattegrûn wêr de ferhalen te finen binne. Sa kuierest in rûte tusken acht pratende stiennen (gevelstiennen) en in literêre moetingsbank. Troch de QR koade de scannen, litst se prate.

De dielnimmende auteurs binne: Remco Kuiper, Gemale Bofunda, Nicole van den Berg, Raymond Muller, Sytse Jansma. Keunstner Ineke van der Blom hat sawol de stiennen as de moetingsbank makke.

Iensumens kinne we net oplosse, mar we kinne wol allegear yn ús omjouwing wat betsjutte foar in oar.
Wolsto dat ek? Lês dan hjir fierder.


Sprekende stenen is in gearwurking tusken Studio Sytse Jansma, Leeuwarden UNESCO City of Literature en Kunstwerkplaats Ineke van der Blom. Mei tank oan: gemeente LeeuwardenOver de Drempel,  ArcadiaHumanitas LjouwertNHL Stenden Hegeskoalle en provinsje Fryslân.

 
"Eltsenien docht der ta, yn Ljouwert"

Lokaasjes

Sprekkende stiennen

iensuminske
Dizze moetingsbank fynst op it gersfjildsje njonken de Grutte Tsjerke
Bij de Put 17, 8911 GE Leeuwarden, Nederland
Sprekkende stien

iensuminske
fan Sytse Jansma

De wetten fan Martina
Dizze stien fynst links fan de yngang fan dbieb
Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden, Nederland
Sprekkende stien

De wetten fan Martina
fan Nicole van den Berg

'Supervlooi'
Dizze stien fynst oan de rjochterkant fan de yngang fan Tryater
Theatergezelschap Tryater, Oostersingel, Leeuwarden, Nederland
Sprekkende stien

'Supervlooi'
fan Sytse Jansma

Goed falle
Dizze stien fynst rjochts by de yngang fan boekhannel Van der Velde
Nieuwestad 59, 8911 CJ Leeuwarden, Nederland
Sprekkende stien

Goed falle
fan Nicole van den Berg

Gewoan wech
Dizze stien fynst by de yngang fan Amaryllis jongerenwurk Jimmy’s
Jimmy's Leeuwarden, Nieuweburen, Leeuwarden, Nederland
Sprekkende stien

Gewoan wech
fan Remco Kuiper

De kavels fan it ûnberime lân
Dizze stien fynst links fan de haadyngang fan Tresoar, by it bankje
Boterhoek 1k, 8911 EH Leeuwarden, Nederland
Sprekkende stien

De kavels fan it ûnberime lân
fan Remco Kuiper

De Daanser

Dizze stien fynst links by de yngang fan Kunstruimte H47

Haniasteeg 47, 8911 BX Leeuwarden, Nederland
Sprekkende stien

De Daanser
fan Raymond Muller

Ik hew dij sefeul te fertellen

Dizze stien fynst oan de linker kant fan Smoel Kunstwerkplaats

Smoel Kunstwerkplaats, Nieuwe Oosterstraat, Leeuwarden, Nederland
Sprekkende stien

Ik hew dij sefeul te fertellen
fan Raymond Muller

De bûtenlânske studinten
Oan ´e wetterkant fan de Campus Fryslân, krekt om ´e hoeke fan de yngong
Beursplein 11, 8911 AN Leeuwarden, Nederland
Sprekkende stien

De bûtenlânske studinten
fan Gemale Bofunda