Gewoan wech - Leeuwarden City of Literature
Sprekende steen

iensuminske
fan Sytse Jansma

eenzamens
fan Sytse Jansma

lonesomeone
fan Sytse Jansma

Navigearje nei dit plak

even fan minske ta minske

ik werken it as sletten wêze
yn dyn ferwûne sels, tige stil

raasto de muorren ta kearpunt

minske, sprekkend echobist, it leafst
hearst dysels yn de stim fan in oar

it leafst

Oerset troch Sytse Jansma

even van mens tot mens

ik herken het als gesloten zijn
in je gewonde zelf, zeer stil

schreeuw je de muren tot keerpunt

mens, sprekend echodier, het liefst
hoor je jezelf in de stem van een ander

het liefst

person-to-person a moment

I’m familiar with that isolation
to your wounded self, so silent

you, screaming the walls to the brink

human, speaking, echoing beast, it’s best
to hear yourself in the voice of another

best

Oerset troch Preston Losack
Ontmoetingsbank

De wetten fan Martina
fan Nicole van den Berg

De wetten van Martina
fan Nicole van den Berg

Navigearje nei dit plak

Gean nei de pratende stien en scan de QR koade om it ferhaal te lêzen en te beharkjen.

Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden, Nederland

Dizze stien fynst links fan de yngang fan dbieb

Ontmoetingsbank

'Supervlooi'
fan Sytse Jansma

'Supervlooi'
fan Sytse Jansma

Navigearje nei dit plak

Gean nei de pratende stien en scan de QR koade om it ferhaal te lêzen en te beharkjen.

Theatergezelschap Tryater, Oostersingel, Leeuwarden, Nederland

Dizze stien fynst oan de rjochterkant fan de yngang fan Tryater

Ontmoetingsbank

Goed falle
fan Nicole van den Berg

Goed vallen
fan Nicole van den Berg

Navigearje nei dit plak

Gean nei de pratende stien en scan de QR koade om it ferhaal te lêzen en te beharkjen.

Nieuwestad 59, 8911 CJ Leeuwarden, Nederland

Dizze stien fynst rjochts by de yngang fan boekhannel Van der Velde

Ontmoetingsbank

Gewoan wech
fan Remco Kuiper

Gewoon weg
fan Remco Kuiper

Navigearje nei dit plak

Gean nei de pratende stien en scan de QR koade om it ferhaal te lêzen en te beharkjen.

Jimmy's Leeuwarden, Nieuweburen, Leeuwarden, Nederland

Dizze stien fynst by de yngang fan Amaryllis jongerenwurk Jimmy’s

Ontmoetingsbank

De kavels fan it ûnberime lân
fan Remco Kuiper

De kavels van het onberijmde land
fan Remco Kuiper

Navigearje nei dit plak

Gean nei de pratende stien en scan de QR koade om it ferhaal te lêzen en te beharkjen.

Boterhoek 1k, 8911 EH Leeuwarden, Nederland

Dizze stien fynst links fan de haadyngang fan Tresoar, by it bankje

Ontmoetingsbank

De Daanser
fan Raymond Muller

De Danser
fan Raymond Muller

Navigearje nei dit plak

Gean nei de pratende stien en scan de QR koade om it ferhaal te lêzen en te beharkjen.

Haniasteeg 47, 8911 BX Leeuwarden, Nederland

Dizze stien fynst links by de yngang fan Kunstruimte H47

Ontmoetingsbank

Ik hew dij sefeul te fertellen
fan Raymond Muller

Ik heb je zoveel te vertellen
fan Raymond Muller

Navigearje nei dit plak

Gean nei de pratende stien en scan de QR koade om it ferhaal te lêzen en te beharkjen.

Smoel Kunstwerkplaats, Nieuwe Oosterstraat, Leeuwarden, Nederland

Dizze stien fynst oan de linker kant fan Smoel Kunstwerkplaats

Ontmoetingsbank

De bûtenlânske studinten
fan Gemale Bofunda

De buitenlandse studenten
fan Gemale Bofunda

The foreign students
fan Gemale Bofunda

Navigearje nei dit plak

Gean nei de pratende stien en scan de QR koade om it ferhaal te lêzen en te beharkjen.

Beursplein 11, 8911 AN Leeuwarden, Nederland

Oan ´e wetterkant fan de Campus Fryslân, krekt om ´e hoeke fan de yngong