Magazine LETTER - Leeuwarden City of Literature

Op 9 july 2021 kaam magazine LETTER fan Ljouwert City of Literature út as lêsbylage by de Leeuwarder Courant en it Friesch Dagblad.

Yn dizze útjefte ferbine wy de global goals – dêr’t wy as UNESCO-organisaasje mei ferbûn binne – mei lêzen en literatuer. Mei in klik op ‘e cover kinst it magazine online trochblêdzje (by it lêzen op dyn mobyl kin it nedich wêze om de Issuu-app te downloaden). Op dizze side kinsto ek in pear artikels yn twa talen lêze.

 
It âlde laach
Op syk nei it paradys
Lânskipslûd, Nynke Laverman
Simpel is it toverwurd, Wilbert van de Kamp
Frage-oerfloed
Fan wa is it lânskip?
Lettersop
Gedichten