100 dagen oanien, alle dagen fan kultureel festival Arcadia, fertelden we 100 ferskate, nij skreaune, koarte ferhalen op 100 ferskate paradyslike lokaasjes yn Fryslân. We hawwe bot genoaten fan de ferhalen, de lokaasjes en fan de moetingen en de petearen!

Mear as 3600 besikers wienen der by. Ek op de webside waard meilêzen en meiharke. De 100 ferhalen bliuwe dêr beskikber.

De 100 ferhalen, yn it Frysk, Nederlânsk en Ingelsk, komme út Fryslân, Nederlân en út de rest fan de wrâld, wêrûnder út in protte kollega-Cities of Literature. Se hawwe allegear Utsteld gelok as tema: it sykjen nei skientme en gelok nei in pandemy.

Boarne fan ynspiraasje: it fjirtjinde-iuwske masterwurk fan de Italiaanske dichter en gelearde Boccaccio: de Decamerone. In samling fan hûndert ferhalen, yn tsien dagen ferteld troch tsien jonge minsken, op ‘e flecht foar de pest. 

Lykas doe fertelden we inoar ek no ferhalen om de tiid troch te kommen, om inoar te fermeitsjen, om te reflektearjen op de ellinde. Mar ek – en benammen – om wer in bytsje skientme en gelok te finen.

In protte tank oan alle skriuwers, oersetters, foarlêzers, túneigners, frijwilligers, fotografen en elkenien dy’t op oare wize meiwurke hat.

Op dit stuit wurkje we oan de gearstalling fan in blomlêzing, mei de moaiste, meast bysûndere en meast opfallende ferhalen fan Utsteld gelok.

Sjochst mei ús werom mei de foto’s? Klik op in foto foar it byhearrende ferhaal fan dy dei.

Oer trije jier, yn 2025, is der wer in edysje fan Arcadia. Dat jout Ljouwert UNESCO City of Literature mooglik wer de kâns in grut projekt lykas Utsteld gelok te organisearjen.

Martenatuin Franeker, 14-08-2022, foto: Lucas Kemper