Doch mei oan Mei-inoar lêze

Skow op ien fan de fyftjin lokaasjes yn Fryslân oan by Mei-inoar lêze en genietsje mei oare lêzers fan moaie…
Lês fierder

Nije lessen Skriuwersfakskoalle yn febrewaris

Wolst graach mear en bettere ferhalen skriuwe yn it Frysk? Dan bist wolkom by de Skriuwersfakskoalle, in gearwurking fan Ljouwert…
Lês fierder

Stedsdichter Marrit Jellema yntrodusearret harsels yn fideo

Stedsdichter Marrit Jellema hat in fideo opnommen wêryn’t se it gedicht Geen ode zonder pijn foardraacht en harsels foarstelt oan…
Lês fierder

Bliuw op de hichte, meld dy no oan foar ús nijsbrief

lêsaktiviteit
fan jannewaris 2024 ôf

Mei-inoar lêze

Lês fierder
lêzing
05 maart 2024 15:00-17:00 uur
Centrale bibliotheek NHL Stenden

Lêzing ynternasjonale frouljusdei: Suzanna Jansen

Lês fierder
lêzing
06 maart - 22 maaie 2024 20.00-22.00 uur
dbieb, Leeuwarden

Lezingenserie Spraakmakende boeken

Lês fierder
foarstelling
15 maart 2024 20:30 oere
Stadsschouwburg De Harmonie, Ljouwert

Joost Oomen: Alle dichters hebben gouden helikopters

Lês fierder
voordracht
16 maart 2024
De Utrecht, Tweebaksmarkt 48 Leeuwarden

Tweemaal poëzie met twee Pieters

Lês fierder
lêzing
19 maart 2024 20:00-22:00 oere
Posthuis Theater

Skriuwersbesite Pieter Waterdrinker

Lês fierder
presintaasje
april 2024

Presintaasje Now is the time to say new things

Lês fierder
foardracht
11 april 2024 19:45 seal iepen, 20:30 oanfang
Theater de Bres, Schoolstraat 4 Ljouwert

Poëzie in de Bres

Lês fierder
18 april 2024 14:30-18:00 uur
Westerkerk, Ljouwert

Lettertreffen

Lês fierder
festival
16 oktober - 20 oktober 2024
Ameland

Expeditie Ameland - a storytelling adventure

Lês fierder