Kom op de fyts of mei de trein en meitsje in lytse fakânsje fan dyn besite oan Utsteld gelok!


Op de fyts

Berber van Oyen makke trije fytsrûtes fan meardere dagen, dy’t by de ferhalen fan Utsteld gelok del geane. De rûtes begjinne op 25 july, 1 augustus en 10 augustus. Fytst op eigen gelegenheid. Fynst de rûtes hjir.

Mei de trein

Wistest datst ek mei de trein nei Utsteld gelok kinst? Dat kin op sneon 30 july (Starum), 13 augustus (Ljouwert) en 14 augustus (Frjentsjer). Keapje hjir de spesjale Arcadia-deikaart van Arriva, de haadsponsor fan Arcadia.


foto: Utsteld gelok op Skier, Job Pijlman