Streekdichter fan Noardeast-Fryslân, Geart Tigchelaar, siket twa minsken om mei him ien kear yn de moanne in gedicht te lêzen en it der koart oer te hawwen. Dat kin sawol in Nederlânsktalich as in Frysktalich gedicht wêze. De bedoeling is om alle kearen in koart petearke te hawwen oer it oanbelangjende fers. Sprekt it dy oan, of miskien wol krekt net mar fynst wol de taal moai of foar itselde jild hast op alle fronten neat mei it gedicht. Alles kin, alles jout stof ta FERSpraat!

De opnames binne alle moannen op woansdeitemiddei yn Streekargyf Noardeast-Fryslân yn Dokkum (Brokmui 62) om 16:00 oere en wurde makke troch Tigchelaar sels. It wurdt útstjoerd troch streekomrop RTV NOF yn it programma Weekend Nieuwsshow en sille sa’n 10 minuten lang wêze.

Dus meisto graach gedichten lêze en fynst it leuk om it der oer te hawwen, nim dan kontakt op mei Geart Tigchelaar. Opjaan kin oant 20 maaie. Meist him ek frijbliuwend om mear ynformaasje freegje. Syn mailadres is: gearttigchel@hotmail.com