Sacha Bronwasser is skriuwer, sprekker, keunsthistoarikus en kurator. Se debutearre yn oktober 2019 mei de faak priizge Niets is gelogen. Yn febrewaris 2023 ferskynde har roman Luister, dy’t noch mear jûchjende resinsjes krige. De roman giet oer de folwoeksenwurding fan in au pair yn Parys yn de jierren ’80 en de syktocht nei identiteit, freonskip en skuld. Sacha Bronwasser fertelt yn dizze lêzing oer it ta stân kommen fan har boek.

Mear ynformaasje & reservearje

Sacha komt op snein 3 maart ek nei dbieb yn Ljouwert.