Woansdeitejûn 21 febrewaris jout Martin Bossenbroek in lêzing by Van der Velde boeken Snits. Hy fertelt oer syn boek De Zanzibardriehoek, wêrmei’t er de Libris Geschiedenis Prijs 2023 wûn. It boek beskriuwt de lêste episoade yn de slavernijskiednis út de direkt belutsenen wei. Lykas yn syn eardere boek De Boerenoorlog komme yn De Zanzibardriehoek goede bedoelingen, kweade opset en de tragiek fan Afrika oan bod.

Mear ynformaasje & reservearje