Suzanna Jansen, ûnder oare skriuwster fan De omwenteling of De eeuw van de vrouw, besiket yn har boeken it no te begripen troch it ferline te ûndersykjen. Se tekenet de grutte histoarje op troch sjen te litten wat dy mei yndividuele libbens docht.

As sprekster is se entûsjast en besiele. Se nimt har harkers mei mei mei in libbene styl en giet dêrnei graach yn petear.

Entree fergees en elkenien is wolkom
Sintrale Biblioteek NHL Stenden, Rengerslaan 8 yn Ljouwert