Tresoar lansearret op tongersdei 26 jannewaris, yn de Poëzieweek, de op ‘e nij digitalisearre fersen op dichterstelefoan Operaesje Fers yn literêr pop-upkafee De Gouden Leeuw.

Sjoch foar mear ynformaasje op de webside fan Tresoar: