De Academie van Franeker organisearret in kursus fan fjouwer jûnen oer fjouwer boeken dy’t de heechste priis foar de Fryske literatuer krigen hawwe, de Gysbert Japicxpriis.

Kursuslieder is Rolf Bremmer, emearitus heechlearaar Ingelsk en Frysk, Universiteit Leiden.

Mear ynformaasje: