Wat is in gedicht? Libje alle dichters op souderkeamers dêr’t it siicht? En wat moatst skriuwe ast dyn leafste moaier fynst as de moanne?

Yn Alle dichters hebben gouden helikopters leit Joost Oomen út hoe ‘t poëzy wurket. Hy siket it poëtyske gefoel dat dy oerfalle kinst ast in mier by fersin op de post dochst of wannear’t de stjerren yn de sirkustinte fan gatten makke binne.

17 febrewaris: Theater Sneek
15 maart: Stadsschouwburg de Harmonie, Ljouwert

Sjoch foar de folsleine spyllist op:

foto: Esther Lutgendorff