Op 3 april giet de subsydzjeregeling “Ynternasjonale kontakten” fan de provinsje Fryslân iepen. Der is €20.000,- beskikber foar kontakten tusken Fryslân en oare Europeeske taalregio’s.

De subsydzje hat ta doel Fryske jongerein yn kontakt te bringen mei jongerein yn oare Europeeske taalregio’s. De regeling rint oant en mei 26 oktober 2023.