Mei-inoar genietsje fan ferhalen makket it deistige liben riker, en út ûndersyk hat bliken dien dat literatuer heilsum is.

Dêrom wurkje Ljouwert City of Literature en de Culturele Apotheek gear om mear minsken yn Fryslân genietsje te litten fan moaie ferhalen en gedichten út de wrâldliteratuer. Dat dogge wy yn it projekt Mei-inoar lêze: yn hiel Fryslân lêze wy sûnt jannewaris 2024 mei-inoar yn biblioteken, boekhannels en doarpshûzen. It mei-inoar lêzen fynt plak ûnder begelieding fan lêsbegelieders.

Der is al in moaie groep lêsbegelieders, mar om’t der nije groepen útein sette binne wy op syk nei nije begelieders.

Mei-inoar lêze is gjin klassike lêsklup of boekeklup. Elkenien kin meidwaan en tarieding of foarkennis is net nedich. De teksten wurde op it plak sels útdield en lûdop foarlêzen.

Hâldst fan lêzen en bringst graach minsken byinoar? Bist in sfearmakker dy ‘t goed harkje kin? Tinkst datst goed in groepspetear liede kinst of soest dat leare wolle? Wurd dan lêsbegelieder by Mei-inoar lêze. It giet om in frijwilligersfunksje. Wy sykje benammen kandidaten yn (de omjouwing fan) Dokkum, Stiens, Gytsjerk en Balk.

De Culturele Apotheek liedt dy op ta lêsbegelieder. De training sil yn oktober en/of novimber plakfine en bestiet út twa online deidielen en ien live trainingsdei op in lokaasje sintraal yn Fryslân. De trainingsdagen binne meastentiids op freed.


Wolst earst mear witte? Mail nei vraag@cultureleapotheek.nl. Der binne twa online mominten ynpland om mei-inoar yn ‘e kunde te kommen en dyn fragen te stellen. Dat binne tongersdeitejûn 5 septimber om 19:30 oere en freedtemoarn 6 septimber om 10:00 oere.


Mei-inoar lêze is in aktiviteit fan de dielnimmende lokaasjes, de Culturele Apotheek en Ljouwert City of Literature. Mei Mei-inoar lêze wurkje we mei oan it Fries Leesoffensief.

Foto: Jacob van Essen | Hoge Noorden