De wurkorganisaasje fan Ljouwert UNESCO City of Literature bestiet út Ernst Bruinsma (algehiele lieding), Tryntsje van der Steege (projektkoördinator), Sito Wijngaarden (projektmeiwurker), Berber van Oyen-Peenstra (marketingkoördinator) en Grietje Deinum (kommunikaasje).

Opdrachtjouwers

De opdrachtjouwers fan Ljouwert UNESCO City of Literature binne gemeente Ljouwert, provinsje Fryslân en LF2028.

Advysried

De ferantwurdlikheid foar in goede programmearring leit by de wurkorganisaasje. Mar uteraard is de ynset en stipe nedich fan alle taal- en literatuerorganisaasjes yn Ljouwert en Fryslân. Dêrom wurdt wurke mei in advysried dy’t ús frege en net frege advys jout. Yn de advysried binne fertsjintwurdige: Afûk, Explore the North, FERS, it Skriuwersboun en Tresoar. Oare partners binne ûnder mear: Histoarysk Sintrum Ljouwert, Fryske Akademy, Omrop Fryslân en Ryksuniversiteit Grins / Campus Fryslân.