‘Op it spoar’ is it nijste gedicht fan Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân. Hjoed ek te lêzen yn it Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en op de webside fan Omrop Fryslân.

De Dichter fan Fryslân, Sigrid Kingma, skreau diskear in gedicht nei oanlieding fan in tal dassefamyljes dy’t harren ophâlde by it spoar. Sigrid Kingma: ‘It spoar by Molkwar is in skoft bûten gebrûk fanwege in dasseburcht. Op mear plakken yn Nederlân driget it spoar te fersakjen. Wy kenne de beskerme diersoart benammen út it printeboek Knipperke fan Lida Dykstra. No binne se echt, en blykber oeral.’

De Nederlânske oersetting troch Tsjerk Veenstra en de Ingelske oersetting fan Trevor Scarse binne werom te lêzen op de webside fan Dichter fan Fryslân.

Foto: Jacob van Essen