De biblioteek, boekhannel Van der Velde en museum Hannemahuis organisearje op sneon 10 juny de tredde edysje fan it Literair Festival Harlingen yn harren sfearfolle mienskiplike tún. Mei û.o. Connie Palmen, Auke Hulst, Niña Weijers, Myron Hamming en Doeke Sijens. Presintaasje: Kirsten van Santen.