Op moandei 26 septimber, de Europeeske Dei fan de Talen, sil dichter Sytse Jansma út namme fan it Skriuwersboun optrede op festival Transpoesie yn Brussel.

Lês mear op de webside fan It Skriuwersboun (Frysk) of de webside fan Transpoesie (Ingelsk).

Foto: Welmoed Riemersma