Gedichten Carolina Pihelgas - Leeuwarden City of Literature

DE ÂLDE STRIID

ik wie in stien mar no bin ik in kerrel sân
dy’t knarst tusken de tosken op it strân

as de hûd gleon fan sinne brânt
en de loft sa alderheislikste blau – ik wie  

in wolk dy’t harsels útrôle mar harsels net joech
omdat it eng is. earder wie ik it sjongen fan de fûgels

foar de hjerst wie ik in appel noch stûpjend oan de tûke
yn novimber. mar no bin ik amper te fernimmen

yn in fierder kreas opromme hûs leit altyd stof op it gongkleed
ien rottich lyts kerreltsje sân dat net sûnder kreakjen ferdwynt


OP SNEINTEJÛN FOAR IT HÛS FAN MATA HARI

in bytsje sinne nei in dei fan rein, stadichoan ferdwynt de
arsjitektuer fan it ferline. guon hûzen binne boud om

achter te litten mei har smoarende waarmte ha se my nea
beskerme. sjoch de soldaten rjocht yn ’e eagen en blaas

tútsjes dy’t sykje om it hûs dat ferlern gie. ik set myn namme der
ûnder draai wurden om har hinne as tentakels as in skepsel

fan ’e see. in bern út wetter en stien mar no’t har hûd
begjint te sykheljen bringt de jûn alles wat men ferjitte

woe werom de eangst it skuldgefoel de ûngerêstens
ik soe mysels al dy winters ferjaan wolle

Oersettingen: Arjan Hut

Carolina Pihelgas is een Estse schrijver, vertaler en redacteur die in april 2023 op residentie was in Leeuwarden. Ze werd na een ‘open call’ door Leeuwarden UNESCO City of Literature gekozen uit 85 schrijvers uit 21 landen. Carolina publiceerde zeven dichtbundels, in 2020 verscheen haar meest recente bundel Tuul polnud enam kellegi vastu (De wind was niet meer tegen iedereen). Haar poëzie gaat vaak over thema’s als geheugen, heimwee naar verloren werelden en mythologie. In 2022 publiceerde ze haar lovend ontvangen eerste roman Vaadates ööd (Kijkend naar de nacht).

Foto’s Carolina: Natalia Balanina

Dichter Arjan Hut (Drachten, 1976) begeleidde de residentie van Carolina en heeft met haar gewerkt aan de Friese vertalingen van haar gedichten over haar verblijf in Fryslân. Arjan schrijft zelf overwegend Friese gedichten, geeft poëzie-workshops en doceert aan de Skriuwersfakskoalle.