As UNESCO City of Literature wolle Ljouwert en Fryslân ynvestearje yn in profesjoneel literêr klimaat, in ynternasjonaal netwurk, it sa tagonklik mooglik meitsjen fan literatuer (rekken hâldend mei ûnder oare lege geletterdheid en meartaligens) en ynnovative gearwurkingen. Hjirûnder it programma foar 2021, spitigernôch minder wiidweidich as hope, fanwegen korona.

Profesjonalisearing

Workshop Presintaasje (fan septimber 2021 ôf)
Hoe presintearje skriuwers harren tekst? Hokker presintaasjemetoade past it bêste by har wurk? Skriuwers dy’t har ynspirearje litte wolle om eigen wurk better te presintearjen, krije in workshop oanbean, mei begelieding fan in teatermakker.
Partners: Tryater, Explore the North

DB Lab
CoL biedt advys, coaching en soms finansjele stipe oan ferskate organisaasjes. Ien dêrfan is Dichter bij Leeuwarden. Earder dit jier diene wy ​​it projekt ‘Samen’. Letter dit jier sille wy wurkje mei Dichter bij Leeuwarden en Explore the North oan DB Lab. Wurdartysten bouwe in eigen lab om har dreamshow of optreden te realisearjen.
Partners: Dichter bij Leeuwarden, Explore the North

Schrijversvakschool Leeuwarden (fan septimber 2021 ôf)
Us stribjen is om yn Ljouwert in folslein oanbod oan kursussen te realisearjen foar skriuwers yn it Frysk en yn it Nederlânsk. Yn dizze kontekst wurkje wy oan fierdere gearwurking tusken Tresoar en de Schrijversvakschool yn Grins. It doel is in nij kursusoanbod fanôf septimber.
Partners: Schrijversvakschool, dbieb, Tresoar

Ynternasjonalisearring

Poetry International  (fan maart 2021 ôf, trochrinnend)
Hoe meitsje wy Fryske poëzij ynternasjonaal better sichtber? Yn it kommende jier sille wy wurk fan likernôch 10 Fryske dichters oersette yn it Ingelsk. De gedichten wurde opnaam yn it ynternasjonale argyf fan Poetery International.
Partners: RIXT, Poetry International, Nederlands Letterenfonds

Residinsje (oktober en novimber 2021)
In protte Cities of Literature stelle residinsjes beskikber foar skriuwers út oare stêden fan it netwurk. Sa ek Ljouwert. Dit jier ûntfange wy in bûtenlânske skriuwer dy’t yn de hjerst yn Fryslân ferbliuwe sil en optrede mei op it festival fan Explore the North.
Partners: Cities of Literature, Explore the North

Lêsbefoardering

Bernedichter fan Ljouwert (septimber-novimber 2021)
Yn de hjerst fan 2021 krijt Ljouwert in eigen kinderdichter. Ut alle dielnimmende klassen wurdt troch in profesjonele sjuery de bêste bernedichter keazen.
Partners: Kunstkade, Poëziepaleis

Magazine by de Ljouwerter krante (july 2021)

Boeken lêze? Net foar alle minsken is dat fuortendaalk in noflike foarm fan ûntspanning of ûntwikkeling. Mar dat kin oars. Yn july publisearje wy yn it kader fan lêsbefoardering in bylage by de Ljouwerter krante, mei ûnder oaren boeketips en artikelen relatearre oan de Sustainable Development Goals (UNESCO) yn de provinsje Fryslân.

Ynnovaasje

Pidgin X (trochrinnend)
Mei Pidgin Leeuwarden makket keunstner Ahilan Ratnamohan in nije taal, om sjen te litten hokker ferskillende talen en minsken der yn Ljouwert libje. 
Partner: Explore the North

Portretten yn Poëzy (fan oktober 2021 ôf)
Tsead Bruinja makket mei in artistyk team portretten (poëzy, muzyk, fotografy) fan bewenners fan in oantal soarchynstellingen yn Fryslân.
Partners: Afûk, ferskate soarchynstellingen

Wjerspegelje (it hiele jier troch)
Literatuer op ûnferwachte plakken publisearje? Yn in soad hoarekagelegenheden yn Fryslân, gemeentehuzen en biblioteken binne mei tank oan it projekt Wjerspegelje/Weerspiegelen 50 Fryske gedichten op de spegels fan de húskes te lêzen.
Partner: Merk Fryslân

Poëzyroute Ljouwert (fan juny 2021 ôf)

De literatuur sichtber meitsje. By de 59 poëziestiennen fan de unike Leeuwarder poëzieroute is in nije app makke, wêrop’t alle gedichten te besjen en te belústerjen binne. De gedichten binne spesjaal ynsprutsen troch Tamara Schoppert en Raymond Muller. In tocht lâns dizze stiennen wurdt no noch folle aardiger.
Partner: Stichting Poëzieplateaus Leeuwarden

Lês ek it artikel oer it programma yn de Leeuwarder Courant.