Jaap Krol talked to Sytse Jansma for an article about Speaking stones for cultural magazine De Moanne.

‘Literatuer is gjin terapy, mar it kin wol hieljend wurkje. Dat sintúchlike en werkenbere, dat giet oer de fearkrêft fan minsken. Hoe hast dysels derút helle? Dat is wêr’t dit projekt yn de kearn oer giet.’.

Read the article by clicking on the images.

photo’s: Marleen Andringa