De Skriuwersfakskoalle, in gearwurking fan Schrijversvakschool Groningen, Tresoar en Ljouwert City of Literature, set útein mei in earste lesblok fan tolve lessen Skriuwtechniken, jûn troch skriuwdosint Welmoed Wijma.

Bezoek website →