Altyd op ’e lêste donderdeg fan jannewary fynt in de bibliotheek fan St.-Anne de gedichte-aven plak. Hieran doen alle jaren ’n prot mînsen met. Dut jaar is de gedichte-avend op donderdeg 26 jannewary en begint om 19.30 uur.

Meer info:

Bezoek website →