De dei fan de talen wurdt sûnt 2001 jierliks op 26 septimber organisearre troch de Raad van Europa en de Europese Unie mei as doel: safolle mooglik minsken witte litte hoe wichtich at it is om in taal te learen, mar ek om meartaligens en it ynterkultureel begryp te fergrutsjen, in rike taalkundige en kulturele diversiteit yn Europa te befoarderjen en om in libbenlang talen te learen oan te moedigjen.