De fjirde edysje fan ús magazine LETTER is der! It blêd is ferskynd as winterske lêsbylage by de Leeuwarder Courant en it Friesch Dagblad. Mei hjiryn ûnder mear: ynterviews mei skriuwer Lex Paleaux en fotografe Mirjan van der Meer, ferhalen, in strip en lêstips. It tema is dit kear: mearstimmichheid.

Hoe fynsto LETTER?

Nei trije simmeredysjes fan lêsmagazine LETTER is dit de earste hjerst/winter-útjefte.
Graach hearre wy watst fan it blêd fynst.
Jou dyn miening en meitsje kâns op de Utsteld gelok-blomlêzing!

foto: Mirjan van der Meer