De sûnens fan lêzers yn Ljouwert krige tongersdei 16 maart een ‘boost’ fan de Culturele Apotheek!

Krupsjes fan maitiidskribels oant sammelsucht binne oanpakt mei boeketips op resept. De apotekers komme dit jier noch in pear kear nei Ljouwert, dat hâld dizze webside, ús social media en nijsbrief yn ‘e gaten foar de kommende sprekoeren.

Mei tank oan Tresoar foar de ûntfangst en Natalia Balanina foar de foto’s.