Het Frysk Letterkundich Museum en Dokumentaasjesintrum, It Fryske Gea en Tresoar stellen iedere zomer de ark die voorheen toebehoorde aan schrijver Rink van der Velde (1932-2001) ter beschikking aan schrijvers en dichters die in alle rust willen werken aan literair werk in het Fries of in een andere regionale taal van Fryslân.

In de zomer van 2021 verblijven Jan Minno Rozendal, Wilma Miedema, Warner B. Banga, Aukje Wijma, Harmen Bloemhof en Youvan Bergsma en dichterscollectief RIXT in de Skriuwersarke op de Veenhoop.

Omdat door corona dit jaar (net zoals in 2020) de Skriuwerarke niet op de gebruikelijke manier met een kleine ceremonie kan worden geopend, presenteren de schrijvers en dichters zich op de FLMD-website.