Arjan Hut (Drachten, 1976) is vandaag in de Stadskas van festival Explore the North in Leeuwarden door gedeputeerde Eke Folkerts officieel benoemd tot nieuwe Dichter fan Fryslân. De benoeming is voor twee jaar. Arjan Hut is de vierde Dichter fan Fryslân en de opvolger van Sigrid Kingma, die vandaag afscheid nam van haar functie als Dichter fan Fryslân.

Dichter fan Fryslân Arjan Hut: “Doe’t ik frege waard, woe ik eins net fuort tahappe, mar foar’t ik it wist sei ik: ‘Ja, ja, fansels!’ It soe moai wêze as ik yn dizze tiid fan orakels, tsjutters en antwurden in tsjinwicht biede kin, en in romte fertsjinwurdigje dêr’t plak is foar twifel. In slagge gedicht sit op sa’n wize ynmekoar dat elkenien der krekt wat oars yn sjocht. Der is net ién wierheid, ién korrekte betsjutting of ién ynterpretaasje. En fierder: minder wifi, mear poetry!”

Als Dichter fan Fryslân treedt Arjan Hut de komende twee jaar op als poëtisch ambassadeur van Fryslân. Hij schrijft zes tot tien gedichten per jaar, geïnspireerd door opvallende en actuele zaken in de provincie. Een adviescommissie, bestaande uit Sigrid Kingma, Céline Wierda en Ammerins Moss-de Boer (voorzitter), heeft de nieuwe Dichter fan Fryslân voorgedragen aan Gedeputeerde Staten.

Het project ‘Dichter fan Fryslân’ is een initiatief van de provincie Fryslân en wordt uitgevoerd door Boeken fan Fryslân. Met de benoeming van de Dichter fan Fryslân wil de provincie bij een breder publiek aandacht vragen voor de kunstvorm poëzie. Meer informatie en het eerste gedicht van Arjan Hut als Dichter fan Fryslân is te vinden op: