Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben de adviescommissie van de Gysbert Japicxpriis 2023 benoemd. De Gysbert Japicxpriis is de belangrijkste literaire prijs die sinds 1947 om het jaar wordt uitgereikt. Het ene jaar voor Friestalige proza, het andere jaar voor Friestalige poëzie.

De adviescommissie bestaat uit:

  • Rieuwert Krol, redacteur van het literaire weblog Tzum;
  • Jelma Knol, redacteur van tijdschriften en boeken en docent creatief schrijven en geschiedenis;
  • Jarich Hoekstra, tot voor kort hoogleraar Fries in Kiel en actief als auteur en vertaler.

De naam van de prijs verwijst naar de Friese dichter Gysbert Japicx. Hij wordt gezien als de grondlegger van het Fries als geschreven taal.

Nieuwe procedure
Voor de benoeming van de drie adviescommissieleden is sinds dit jaar een nieuwe procedure ingesteld. Volgens het nieuwe regelement moet één van de juryleden worden benoemd na voordracht vanuit het literaire veld. Voorgaande jaren werden alle drie de juryleden door Tresoar voorgedragen. De nieuwe werkwijze voor het voorstellen van de vakjury is ontstaan op aanraden van het literaire veld. Het is dit jaar nog niet gelukt om een commissielid op die manier voor te dragen. Op de wervingsactie die door de provincie is uitgezet, is vanuit het veld niemand voorgesteld.

Volgens de regels moeten er drie juryleden worden benoemd. Daarom is besloten om dit jaar vast te houden aan de oude werkwijze waarbij de commissieleden worden voorgedragen door Tresoar in samenspraak met de Fryske Akademy. Op basis van het advies van de vakjury wordt door Gedeputeerde Staten van Fryslân de winnaar gekozen.