'Supervlooi' - Leeuwarden City of Literature
Sprekende steen

iensuminske
van Sytse Jansma

eenzamens
van Sytse Jansma

lonesomeone
van Sytse Jansma

Navigeer naar deze plekeven fan minske ta minske

ik werken it as sletten wêze
yn dyn ferwûne sels, tige stil

raasto de muorren ta kearpunt

minske, sprekkend echobist, it leafst
hearst dysels yn de stim fan in oar

it leafst

Vertaald door Sytse Jansma

even van mens tot mens

ik herken het als gesloten zijn
in je gewonde zelf, zeer stil

schreeuw je de muren tot keerpunt

mens, sprekend echodier, het liefst
hoor je jezelf in de stem van een ander

het liefst


person-to-person a moment

I’m familiar with that isolation
to your wounded self, so silent

you, screaming the walls to the brink

human, speaking, echoing beast, it’s best
to hear yourself in the voice of another

best

Vertaald door Preston Losack
Ontmoetingsbank

De wetten fan Martina
van Nicole van den Berg

De wetten van Martina
van Nicole van den Berg

Martina's Rules
van Nicole van den Berg

Navigeer naar deze plek

Bezoek de sprekende steen en scan de QR code om het verhaal te lezen en te beluisteren.

Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden, Nederland

Deze steen vind je links van de ingang van dbieb

Ontmoetingsbank

'Supervlooi'
van Sytse Jansma

'Supervlooi'
van Sytse Jansma

Superflea
van Sytse Jansma

Navigeer naar deze plek

Bezoek de sprekende steen en scan de QR code om het verhaal te lezen en te beluisteren.

Theatergezelschap Tryater, Oostersingel, Leeuwarden, Nederland

Deze steen vind je aan de rechterkant van de ingang van Tryater

Ontmoetingsbank

Goed falle
van Nicole van den Berg

Goed vallen
van Nicole van den Berg

Falling well
van Nicole van den Berg

Navigeer naar deze plek

Bezoek de sprekende steen en scan de QR code om het verhaal te lezen en te beluisteren.

Nieuwestad 59, 8911 CJ Leeuwarden, Nederland

Deze steen vind je rechts bij de ingang van boekhandel Van der Velde

Ontmoetingsbank

Gewoan wech
van Remco Kuiper

Gewoon weg
van Remco Kuiper

Simply absent
van Remco Kuiper

Navigeer naar deze plek

Bezoek de sprekende steen en scan de QR code om het verhaal te lezen en te beluisteren.

Jimmy's Leeuwarden, Nieuweburen, Leeuwarden, Nederland

Deze steen vind je bij de ingang van Amaryllis jongerenwerk Jimmy’s

Ontmoetingsbank

De kavels fan it ûnberime lân
van Remco Kuiper

De kavels van het onberijmde land
van Remco Kuiper

The parcels of the unrhymed land
van Remco Kuiper

Navigeer naar deze plek

Bezoek de sprekende steen en scan de QR code om het verhaal te lezen en te beluisteren.

Boterhoek 1k, 8911 EH Leeuwarden, Nederland

Deze steen vind je links van de hoofdingang van Tresoar, bij het bankje

Ontmoetingsbank

De Daanser
van Raymond Muller

De Danser
van Raymond Muller

The Dancer
van Raymond Muller

Navigeer naar deze plek

Bezoek de sprekende steen en scan de QR code om het verhaal te lezen en te beluisteren.

Haniasteeg 47, 8911 BX Leeuwarden, Nederland

Deze steen vind je links van de ingang van kunstruimte H47

Ontmoetingsbank

Ik hew dij sefeul te fertellen
van Raymond Muller

Ik heb je zoveel te vertellen
van Raymond Muller

I have so much to tell you
van Raymond Muller

Navigeer naar deze plek

Bezoek de sprekende steen en scan de QR code om het verhaal te lezen en te beluisteren.

Smoel Kunstwerkplaats, Nieuwe Oosterstraat, Leeuwarden, Nederland

Deze steen vind je aan de linkerkant van Smoel Kunstwerkplaats

Ontmoetingsbank

De bûtenlânske studinten
van Gemale Bofunda

De buitenlandse studenten
van Gemale Bofunda

The foreign students
van Gemale Bofunda

Navigeer naar deze plek

Bezoek de sprekende steen en scan de QR code om het verhaal te lezen en te beluisteren.

Beursplein 11, 8911 AN Leeuwarden, Nederland

Aan de waterkant van de Campus Fryslân, links om de hoek van de ingang