Tresoar organisearret op snein 29 jannewaris, yn de Poëzieweek, in Fryske gedichtemiddei mei de nije blomlêzing fan Tsead Bruinja en muzyk fan Hiske Oosterwijk, yn literêr pop-upkafee De Gouden Leeuw.

Sjoch foar mear ynformaasje op de webside fan Tresoar: