Ek dit seizoen bringt dbieb de suksesfolle lêzinge-rige Spraakmakende boeken. Alle jûnen stiet in oar boek sintraal. Foaroansteande spesjalisten, meastal ferbûn oan de Fakulteit Letteren fan de Ryksuniversiteit Grins, beprate hieltyd in literêr wurk dat op dat stuit sterk yn de belangstelling stiet. De lêzingen binne telkens op woansdeitejûn.

De neikommende titels steane sintraal:

  • Wo 28/9 – Lisa Weeda: Aleksandra 
  • Wo 9/11 – Gerbrand Bakker: De kapperszoon
  • Wo 30/11 – Elif Shafak: Het eiland van de verdwenen bomen
  • Wo 8/2 – Marcel Proust: Op zoek naar de verloren tijd I, “De kant van Swann”, deel een, ‘Combray’
  • Wo 8/3 – Damon Galgut: De belofte 
  • Wo 12/4 – Douglas Stuart: Shuggie Bain 
  • Wo 17/5 – Jonathan Franzen: Kruispunt