dbieb Burgum organisearret op woansdei 15 maart, yn de Boekenweek, in jûn mei Arthur Japin.

Sjoch foar mear ynformaasje op de webside fan dbieb: